תנאי השימוש של ביטין

תנאי השירות

בשימוש באתר זה הינך מסכים לתנאי השירות, מדיניות הפרטיות, AML&KYC Policies

כללים והסכמים: זהו הסכם בין ״bitin.co.il״. ״המפעיל״ בישראל, לבין המשתמש באתר. להלן ״אתה״
השימוש באתר זה ייחשב כאילו קראת והסכמת לתנאים וההגבלות הבאים:
אתה משקיע על אחריותך בלבד ואתה מסכים לכך שביצוע הזמנה באתר אינה ערובה מפורשת לאותו הזמנה שאכן תקרה בעתיד.
אתה מסכים כי כל המידע, התקשורת והחומרים שתמצא באתר זה נועדו להיחשב כחומר אינפורמטיבי וחינוכי ולא כעצה להשקעה.
bitin.co.il אינה אחראית לכל נזק, הפסדים ועלויות הנובעים מכל הפרה ו/או שימוש באתר אתה מבטיח ל- bitin.co.il כי לא תשתמש באתר זה בכל דרך בלתי חוקית ואתה מסכים לכבד את החוקים המקומיים, והבינלאומיים החלים עלייך.

תקנון שימוש זה בא לתאר את תנאי השירות והשימוש באתר ביטין (להלן “האתר”) בכתובת www.BITIN.co.il המנוהל ע”י “ביטין” (להלן: “העסק” או “ספק השירותים”).

כלל שירותי החברה המוצעים על ידה הינם כפופים ישירות לתנאי שירות אלה ולמדיניות הפרטיות שלה.

בעצם רישום אל או שימוש באחד מכלל שירותי החברה, הינך למעשה מקבל עליך תנאים אלו, מאשר ומסכים להם באופן מלא ובלתי חוזר כפי שהיו באותה עת.

תנאי שירות אלו עשויים להיות כפופים לשינויים ללא כל הודעה מראש מצד ביטין.

שימוש באתר:

אתר BITIN מציע שירותי תמיכה ועזרה בנושאי מטבעות וירטואליים.

כמו כן מציע האתר עזרה בחלפנות מטבעות וירטואליים כנגד מטבעות “פיאט” או מט”ח או כנגד מטבע השקל (וגם – שקל ישראלי חדש).

החברה יכולה להציע שירות תיווך בין סוחרים במטבעות וירטואליים, להלן: “מוכרים” ו-“קונים”.

החברה מציעה שירותים נוספים הקשורים לעולם המטבעות הווירטואליים ומתמחרת בנפרד כל שירות.

המחירים המופיעים באתר נתונים לשינוי בכל זמן שהוא ללא כל הודעה מראש מצד החברה.

החברה מתירה לעצמה לתמחר את השירותים כראות עיניה להציג מחירים שונים בעבור שירותה במצבים ובמעמדים שונים.

השימוש בכלל שירותי החברה המוצעים באתר ומחוצה לו מותרים למי שגילו מעל 18 שנים בלבד.

שימוש בשירותי החברה כרוך במתן פרטים מזהים של המשתמש.

כל החלפת מידע מכל סוג שהוא עם החברה, כפופה למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה רשאית לסרב לספק אחד או יותר משירותיה לכל משתמש, בין אם עמד או לא עמד בתנאי הרישום כפי שהוצגו ע”י החברה וזאת על פי עניות דעתה של החברה בלבד.

סירוב מתן שירות מצד החברה יכול להתבצע בכל זמן שהוא ובכל עת שהיא ללא תלות וקשר במשתמש עצמו, אופן העסקה, שלבי העסקה, סכום הרכישה, התקשרויות קודמות בין המשתמש לחברה ובכל תנאי אחר ומצב אחר.

במקרה בו עומדת דעתה של החברה על אי מתן שירות לכל משתמש שהוא, החברה בזאת מסירה מעצה כל אחריות והמשתמש משחרר בזאת את החברה מכל אחריות בגין אבדן, נזק, נזק כספי, או כל אירוע מזיק אחר, אם הובא לידי החברה כי המשתמש לא עמד בתנאי שימוש אלו בעת שהשתמש בשירותי החברה.

במקרה זה לא יבוא המשתמש בטענות כלפי החברה ולא תהיה לו כל טענה או חזקה לבוא בטענה ו/או חזקה לתבוע בבית משפט בגין השירותים המוצעים ע”י החברה.

שירות חלפנות מטבעות וירטואליים ומטבעות פיאט:

כחלק משירותיה מאפשרת החברה רכישה של מטבעות וירטואליים כנגד מטבעות פיאט.

החברה מאפשרת להעביר אליה כספים ולרכוש מטבעות וירטואליים כנגד כספים אלו.

החברה גובה עמלות בעבור שירותים אלו.

פירוט גובה העמלות וגובה סכומי הרכישה המינימליים והמקסימליים מתואר וכפוף לרשום בדף “תנאי רכישה / מכירה“.

אופן ביצוע התשלום בעבור רכישת מטבע דרך שירותיה של החברה מתבצע באמצעות העברה בנקאית של כספים כנגד סכום ועלות המטבעות אותם מעוניין המשתמש לרכוש אל חשבון הבנק של ביטין.

שערי המטבעות הווירטואליים המוצעים ע”י ביטין נקבעים כנגד השערים המוצעים Binance, Kraken, Houbi  בהתאמה.

שערי המטבעות הסופיים אשר נשלחים אל המשתמש במסגרת ביצוע עסקת רכישה נקבעים וננעלים במעמד ביצוע רכישת המטבעות ממוכר פוטנציאלי בעת קבלת התשלום או לפי בקשת הלקוח אך לאחר קבלת התשלום.

על פי טבעו של שוק זה המאופיין בתנודתיות מחירים גבוהה, עלול המשתמש לקבל כמות מטבעות פחותה ממה שציפה לה ובהתאם לכך יכול גם לקבל כמות מטבעות גבוהה יותר.

המשתמש לא יבוא בטענות אל ביטין בנוגע לכמות המטבעות שנשלחו אליו או בנוגע לשער המטבע שנקבע בעת שהמטבעות המיועדים לו נרכשו וכן המשתמש יהיה מודע לכמות המטבעות ההולכת להישלח אליו בעת נעילת השער באופן גלוי ושקוף בדר״כ אפילו בזמן שיחה טלפונית בין ״ביטין״ ללקוח השער יקבע במעמד ששני הצדדים מסכמים על כך.

על המשתמש לספק כתובת ארנק דיגיטלי לצורך קבלת המטבעות.

על הארנק הדיגיטלי של המשתמש להיות תקין וכזה שמסוגל ומותאם להכיל את המטבעות שהזמין.

בכל מקרה של טעות משתמש בנוגע לכתובת הארנק שסיפק, לא יבוא בטענות אל ביטין בנוגע למטבעות שאבדו או לא הגיעו ליעדם עקב מתן כתובת ארנק לא נכונה.

זמן שליחת המטבעות אל המשתמש –

מרגע אישור קבלת הכספים בחשבון הבנק של ביטין נוכל לשלוח לכם את המטבעות תוך זמן קצר, בערך כחצי שעה לאחר קבלת התשלום בחשבון הבנק של ביטין!

זמן שליחת כספים בעבור מכירת מטבעות – 

למכירת מטבעות באמצעות ביטין תנאים מוגדרים מעבר לסעיף זה.

ביטין מתחייבת לביצוע העברת הכספים כנגד מכירת המטבעות אותם מעוניין למכור המשתמש עד 2 ימי עסקים מרגע קליטת המטבעות במערכות ביטין.

באם במסגרת פרק הזמן של 5 ימי עסקים לא התקבלו הכספים בחשבון הבנק של המשתמש יהא המשתמש זכאי להחזר מלא של המטבעות לכתובת הארנק ממנה נשלחו אל ביטין.

ביצוע רכישת מטבעות ווירטואליים מביטין אינו מבטיח זכות מכירה חזרה לידי ביטין של המטבעות, אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי של ביטין.

4. ביטול עסקת חלפנות:

ביטול עסקה הינו אפשרי עד לרגע בו ביטין מבצעת ״נעילת שער״ ללקוח, בעת נעילת השער הלקוח מקבל עליו את ההסכמה ומתחייב לבצע אותה ולא יהיה ניתן לבטל עסקה.

משתמש המעוניין לבטל עסקה לפני מועד ביצוע ״נעילת שער״ בפועל צריך לפנות במייל חוזר אל בבקשה לבטל את העסקה.

עקב עומסים אפשריים, סדר הזמנות ומענה לבקשות קודמות, ביטין משאירה לעצמה גם את האפשרות לא לתת מענה כלל ללקוח שהתעניין בשירות.

 ההזמנה המקורית של המשתמש וזאת מבלי שביטין הספיקה לטפל ו/או להתפנות אל בקשת ביטול עסקה שהגיש המשתמש, לא יוכל המשתמש לבוא בטענות אל ביטין בנוגע לבקשת ביטול עסקה.

במקרה זה תוצא ההזמנה המקורית לפועל והמטבעות/כספים יישלחו אל המשתמש בהתאם להזמנתו המקורית.

מתוך שקיפות ונכונות לשירות הוגן, תדאג ביטין לעדכן את הלקוח בנוגע לשערי המטבעות שננעלו ולקבל את אישורו המיידי בדר״כ בשיחה טלפונית.

משתמש המעוניין לבטל עסקה אשר עומדת בניגוד לתנאים המתוארים בתנאי שימוש אלה תהיה בקשתו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ביטין כמו גם תנאי הביטול עצמו.

במקרה זה תיידע ביטין את המשתמש בנוגע לזמן ותנאי הביטול, אם תסכים לכזה.

שירות חלפנות מהווה שירות הניתן ללקוחות ביטין ככל שירות אחר וככזה מחייב בדמי ביטול עסקה במידה והיה כזה.

בעבור ביטול עסקה ביטין רשאית לגבות את סך הנזק שביטול העסקה גרם לה, העלול עקב אופן שוק תנודתי זה להיות גבוה ואף ללא נזק, במידה ולא נגרם נזק הלקוח לא יהיה מחוייב בדמי ביטול.

בעבור דמי ביטול עסקה ובעבור הטיפול בהזמנת הלקוח זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ביטין.

ביטול עסקה במידה ובוצע הינו סופי, בלתי הפיך ובלתי ניתן לביטול ולא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו.

באם בוצע ביטול עסקה בעבור שירות חלפנות מסוג “מכירת מטבעות” אשר במסגרתו מוגשת בקשת ביטול בעבור מטבעות ווירטואליים מכל סוג אשר נשלחו כבר אל ביטין לא תהיה אפשרות לביטול עסקה כלל.

5. ביטול עסקת שירותים שאינם חלפנות:

בכל שירות שאינו חלפנות מטבע לא יהיה ניתן לבצע ביטול עסקה לאחר מתן השירות.

6. העברת כספים לביטין:

הכספים המועברים לביטין חייבים להיות מחשבון הבנק אשר סופק לביטין ע”י המשתמש במעמד ביצוע ההזמנה. כספים אשר לא יועברו מחשבון בנק זהה לזה שסופק ע”י המשתמש יוחזרו חזרה.

מטבע הפיאט היחידי איתו עובדת החברה הינו מטבע השקל, דולר ויורו.

7. בחירת מתן שירות והפעלת השירותים:

כל הפרה של אחד מתנאי שימוש אלה הינו אסור בתכלית האיסור והוא עלול על פי שיקול דעתה הבלעדי של העסק לגרום לביטול מיידי של הזכויות המוענקות לך מכוח תנאי שירות אלו.

אי ציות לתנאי שירות אלו חושף אותך לתביעה משפטית מצד ביטין וזאת לפי שיקל דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור ביטין שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק להציע שירותים ו/או לתמוך בשירותים שונים שהיא מציעה בהווה או הציעה בעבר בכל עת, באופן קבוע או זמני וזאת מבלי הודעה מוקדמת.

כשזה יקרה, זכותך להשתמש בשירותים אלו וזכויות עבר שהיו לך על שירותים אלו יפקעו ויבוטלו לאלתר, להוציא החזרים כספיים אפשריים בגין שירותים אלו.

אתה מאשר בזאת כי ביטין אינה מחויבת לפצות אותך בגין הפסדים כספיים שייגרמו לך כתוצאה משימוש בשירותיה או בגין הפסקת השימוש בהם, בין אם הופסקו מרצון או שלא מרצון.

כמו גם כל הפסדים שייגרמו לך כתוצאה ממסחר/החזקה במטבעות ווירטואליים אינם תחת אחריותה של ביטין ללא כל קשר לייעוץ או הכוונה שניתן על ידה בעבר בנושא, ולא תהיה לך כל זכות לבוא בטענות אל ביטין בדבר פיצוי בגין הפסדים כספיים אלה.

ביטין אינה מתחייבת לפעילות תקינה של כלל שירותיה בכל זמן ועת.

חלק משירותיה של ביטין נשענים על שירותים שמקורם בגורם צד שלישי אשר תקינות פעילותו לאורך זמן אינה מובטחת ואינה תחת שליטתה של ביטין.

8. שירותי צד שלישי:

ביטין עובדת עם שירותי צד שלישי אשר מטרתם ופעילותם אינם תחת אחריותה של ביטין. בכל בעיה הנובעת אל מול אחד משירותי צד שלישי אלו, ביטין אינה נושאת באחריות לטפל בנושאים אלו ולתת מענה עקב בעיות שנוצרו עם כל גורם צד שלישי שהוא.

כדי ללמוד עוד על מדיניות הפעילות שלנו עם גורמי צד שלישי, יש להתבונן במסמך “מדיניות פרטיות” של ביטין.

9. שונות:

תנאי שירות אלו, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים באופן בלעדי לדין הישראלי והם יפורשו באופן בלעדי בהתאם לחוקי מדינת ישראל. אם נקבע כי הוראה כלשהי בתנאי שירות אלו, לרבות הוראה במדיניות הפרטיות של ביטין אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, הוראה כאמור תיחשב כברת הפרדה משאר תנאי השירות והיא לא תגרום לכך ששאר התנאים יהפכו לבלתי תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה. תנאי שירות אלו, לרבות מדיניות הפרטיות של ביטין, מהווים את כלל ההסכמות שבינך לבין ביטין בקשר לנושא הנדון במסגרתם. תנאים אלו יגברו על כל הבנות קודמות של הצדדים לתנאים אלה ביחס לנושא הנדון בהם, בין אם נערכו באופן אלקטרוני, בעל פה או בכתב, ובין אם הבנות אלו גובשו מכוח הנוהג, הנוהל, מדיניות (לרבות כל מידע הזמין באתר) או תקדים, בינך לבין ביטין ביחס לשירותים. ביטין רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה מכוח תנאים אלה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכל אדם או ישות בכל עת, עם או בלי הסכמתך. אינך רשאי להמחות או להאציל כל זכות או התחייבות מכוח תנאי שירות אלו ו/או השירותים מבלי להשיג אישור בכתב ומראש מ- ביטין. הגישה לשירותים עלולה להיות מופרעת, מושהית או מופסקת מעת לעת הן בשל נסיבות תחת שליטתה של ביטין הן בשל נסיבות שאינן בשליטתה. ביטין לא תישא באחריות בגין כל עיכוב או אי-קיום אשר נגרמו בשל סיבות שאינן תחת שליטתה הסבירה מבחינה של ביטין לרבות, ללא הגבלה, כל אי-קיום לפי תנאים אלה בשל אירוע כוח עליון, כגון מעשה האל, מלחמה, טרור, מהומות, אמברגו, מעשי רשויות אזרחיות וצבאיות, שריפות, שיטפונות, תאונות, כשלי תשתיות רשת, שביתות או מחסור בשירותי תחבורה, בדלק, אנרגיה, כוח עבודה או חומרים. אם יתעורר אצלך חשש כלשהו לגבי השירותים ו/או תנאי השירות, אנא פנה אלינו לכתובת: [email protected]

כ10. שיפוי:

10.1.  אתה מסכים בזאת להגן, לשפות ולהסיר אחריות מ-ביטין ו/או מכל אחד מצדדי ביטין כנגד כל תביעה, אבדן, עלות, חבות ופיצוי (לרבות אך ללא הגבלה, פיצוי ישיר, אגבי, תוצאתי, פיצוי לדוגמא ופיצוי עקיף בתוספת שכר טרחת עו”ד ושכר מומחים בשיעור סביר וכן הוצאות התדיינות סבירות אחרות) בהן יישא צד ביטין כלשהו כתוצאה או בקשר עם או בכל אופן הקשור בתביעה מצד שלישי שתיפתח כנגד ביטין, הנובעת מכל מעשה או מחדל שלך, לרבות אך ללא הגבלה, אי ציותך לתנאי השירות או כל הפרה שלך של תנאי שירות אלו וכן כל הפרה של המצגים וההתחייבויות בהן התחייבת במסמך זה. ביטין שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונך, ליטול לעצמה את השליטה הבלעדית ואת מושכות ההתגוננות בכל עניין שבגינו אתה נדרש לשפות את ביטין ואתה מסכים לשתף פעולה עם ביטין במסגרת התגוננות בתביעות כאמור. ביטין תנקוט במאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת ליידע אותך אודות כל תביעה, תובענה או הליך כאמור, כאשר אלו יגיעו לידיעתה; אתה מסכים כי הוראות סעיף זה ישמרו על תוקפן חרף כל סיום פעולה של חשבונך או של ההסכם הקם מכוח תנאי שירות אלו. ככל שטכנולוגיית הפלטפורמה פועלת אך ורק כמתווך המאגד בין קונים ומוכרים והפלטרפומה לא לוקחת חלק בשום דבר אחר חוץ מחיבור בין קונים למוכרים.
בנוסף שום דבר ב- BITIN app לא יכול להיות בטוח ב100% שלא יכלול שגיאות, טעויות, מצג שווא או כשלים וכו ‘ לאור בעיות טכנולוגיות במשק וכדומה ויש לקחת זאת בחשבון בעת השימוש. תוצאה של ליקויים או ליקויים אנושיים או טכנולוגים בתהליך עלולים להביא לאבד כספי מלא ויש על המשתמש לקחת זאת בחשבון, הפלטפורמה נוצרה על ידי אנשי מקצוע מיומנים שפועלים בתחום במשך שנים ובעלי רקע טכנולוגי מקצועי.

לא נוצר שום סוג של הסכם סחר או חוזה בין BITINapp לבין המשתמשים ב- BITINapp. הפלטפורמה פועלת באופן אצמעי ללא שותפים, מתווכים, או כל גוף כזה או אחר.
הגבלת שירות
לא תשתמש בשירותים שלנו ותפסיק באופן מיידי להשתמש בהם אם אתה תושב או הופך להיות תושב בכל עת במדינה או באזור, שבו BITINapp אינה מוסמכת לפעול.

למען הסר ספק ובהתאם לחוק שירותי התשלומים ביפן, BITINapp לא מאפשרת זמנית את מתן שירותי המרת מטבעות וירטואליים (קריפטו) לתושבי יפן. במקרה שהמערכת שלנו מזהה שאתה משתמש בשירותים שלנו מכתובת IP הרשומה ביפן, או מכל שירות אחר שרשום ביפן, תתבקש לאשר אינך תושב יפן על ידי מתן מידע על תושבותך במסגרת הליך ״הכר את הלקוח״ KYC.
 
מדיניות הפקדות ומשכות נכסי קריפטו 
מדובר בשירותי ארנק מוצפנים ומאובטחים באימות דו שלבי, המשתמש הוא בעל הארנק ונכסיו בשליטה מלאה שלו. עם זאת, BITINapp שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הבפקדה ולהשהות כל משיכה אשר ספק קיים חשש שאינה עומדת במדיניות הציות שלנו, הכר לקוח וניהול הסיכונים ו/או פעילות חשודה כגון פעילות פלילית או כל הפרה אחרת של הנחיות והמדיניות השירות.